O nas Drukuj Email
Wpisał Administrator   

 

 Firma FANT s.c. prowadzi nieprzerwanie dzia?alno?? od 2000 roku. Do?wiadczenie zdobyte w tym czasie pozwoli?o postawi? nasze us?ugi na najwy?szym poziomie.Zajmujemy si? kompleksow? obs?ug? serwisow? firm oraz u?ytkownikw indywidualnych, a tak?e profesjonaln? regeneracj? kartrid?y do drukarek laserowych i atramentowych oraz prowadzimy serwis tych urz?dze?.Zaopatrujemy rwnie? kompleksowo firmy w materia?y eksploatacyjne do urz?dze? biurowych oraz serwisujemy sprz?t biurowy.

 

Wychodz?c naprzeciw zapotrzebowaniu firm i instytucji oraz klientw indywidualnych chcieliby?my zaprosi? Pa?stwa do skorzystania z naszej oferty. Je?eli do tej pory zasobniki od drukarek atramentowych by?y w Pa?stwa firmie wyrzucane proponujemy zapoznanie si? z nasz? ofert?. Przyst?pienie do wsp?pracy z nami to realna oszcz?dno?? w granicach 50 70%.

Dzia?amy zgodnie z Ustaw? z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, przejmujemy obowi?zki z niej wynikaj?ce, bierzemy na siebie odpowiedzialno?? za odpady. Posiadamy stosowne zezwolenia wydane przez instytucje pa?stwowe (zezwolenie nr W?iZ-7665-75/04)

EU1a

Mi?o nam poniformowa? Pa?stwa, ?e nasza firma w 2009 roku wygra?a konkurs unijny 5.2.1 zatytu?owany "Wzrost konkurencyjno?ci na rynku us?ug regneracji kartrid?y atramentowych i laserowych". Otrzymana dotacja przeznaczona zosta?a na zakup profesjonalnych urz?dze? do regeneracji tonerw laserowych i kartrid?y atramentowych.

            Zakupione maszyny s? urz?dzeniami, ktre spe?niaj? wszystkie normy unijne w zakresie ochrony ?rodowiska a wykonane za ich pomoc? us?ugi pozwalaj? na ograniczenie powstawania odpadw niebezpiecznych dla ?rodowiska.

            Zastosowanie specjalistycznego, bezpiecznego oprzyrz?dowania jest rwnie? bardzo istotne dla pracownikw zatrudnionych bezpo?rednio przy procesie regeneracji tonerw laserowych. Maszyny posiadaj? odpowiednie wyci?gi i filtry, dzi?ki ktrym nadmiar toneru w postaci drobnego proszku jest natychmiastowo usuwany. Pozwala to na zmniejszenie zapylenia na stanowisku pracy praktycznie do zera.

 
Pogotowie Komputerowe
Ko?ciuszki 12B
87-100 Toru?
056 62 300 30
computer-doctor-service