Regulamin Drukuj Email
Wpisał Administrator   

 

Regulamin us?ug serwisowych Pogotowia Komputerowego
 
1.Je?eli klient nie zleci us?ugi archiwizacji danych z powierzonego urz?dzenia Pogotowie Komputerowe zwane dalej Serwis nie ponosi odpowiedzialno?ci za utrat? tych?e danych lub programw, w zwi?zku, z czym zaleca si? sporz?dzenie kopii zapasowej danych przechowywanych na dysku HDD.
 
2. Naprawy do 100 z? netto wykonywane s? bez konsultacji z klientem. Konsultacja z klientem jest wymagana w przypadku przekroczenia tej kwoty.
 
3.W przypadkukonieczno?ci zamwienia podzespo?w zamiennych do zleconej us?ugi naprawy, klienci, ktrzy wyrazili zgod? na ich zakup zobowi?zani s? do wp?aty zaliczki tytu?em zamwienia w/w cz??ci w wysoko?ci nie mniejszej ni? 15% warto?ci zamwionych elementw.
 
3. Podany czas naprawy jest terminem orientacyjnym i mo?e ulec niezapowiedzianej zmianie, np. w skutek oczekiwania na niezb?dne cz??ci itd.
 
4. Wymagane jest, aby oddawany do serwisu sprz?t by? kompletny (laptop zawsze z zasilaczem, bateri? i w miar? mo?liwo?ci z dyskiem, brak dysku mo?e wyd?u?y? procedury testw)
 
5. Serwis udziela pisemnej gwarancji na naprawiane podzespo?y: p?yta PC 30 dni, laptop 30 dni, zasilacz 30 dni.
 
6. Za przechowywanie sprz?tu nieodebranego w terminie 14 dni od daty poinformowania klienta o zako?czeniu naprawy, pobierana jest op?ata w wysoko?ci 5 z? za dob?. Po up?ywie 30dni od daty poinformowania klienta o odbiorze naprawionego sprz?tu Firma Fant s.c. Przejmuje prawo w?asno?ci do urz?dzenia w celu odzyskania poniesionych kosztw i mo?e dysponowa? urz?dzeniem we w?asnym zakresie.
 
7. Ka?dy klient oddaj?cy sprz?t do serwisu jest zobowi?zany do zapoznania si? z niniejszym regulaminem. Jest to zarazem umowa, na podstawie, ktrej ?wiadczona jest us?uga naprawy i ona reguluje prawa i obowi?zki z tego tytu?u. Wszelkie inne postanowienia musz? by? przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowane przez obie strony.
 
8. Serwis zastrzega sobie mo?liwo?? odmowy realizacji us?ugi. W przypadku odmowy realizacji us?ugi, serwis nie pobiera ?adnych op?at.

 

 
Pogotowie Komputerowe
Ko?ciuszki 12B
87-100 Toru?
056 62 300 30
computer-doctor-service