FAQ Drukuj Email
Wpisał Administrator   

 

1. Ile zap?ac? za regeneracj? kartrid?a?

  Przejd? do zak?adki US?UGI. Tam po wpisaniu modelu drukarki dowiesz si? ile zap?acisz oraz znajdziesz informacj? o aktualnych promocjach.


    2. Jak d?ugo b?d? czeka? na wykonanie us?ugi?

   Je?eli Twj kartrid? jest dro?ny (nie zaschni?ty) i sprawny elektronicznie czas nape?nienia nie powinien przekroczy? 10 - 15 minut. O stanie swojego kartrid?a zostaniesz poinformowany przed przyst?pieniem do realizacji us?ugi.


     3. Dlaczego moja drukarka pokazuje, ?e kartrid? po regeneracji jest pusty?

    Poniewa? drukarka nie ma fizycznego miernika poziomu tuszu. Ma jedynie w swojej pami?ci  nr seryjny kartrid?a, ktry w niej by? oraz ilo?? stron jak? dany kartrid? wydrukowa?. Je?li ilo?? wydrukowanych stron osi?gnie szacunkow? warto?? dla danego typu kardrid?a wwczas drukarka zaczyna wy?wietla? komunikat o niskim poziomie tuszu. Nie nale?y si? tym przejmowa?, mo?na wy??czy? te powiadomienia w panelu sterowania drukarki.


      4. Dlaczego zap?aci?em wi?cej za regeneracj? takiego samego kartrid?                jak mj znajomy?

     Dlatego, ?e Twj kartrid? ma powi?kszon? pojemno?? tzw. XXL. Oznacza to, ?e do takiego kartrid?a wchodzi wi?cej tuszu, a tym samym na d?u?ej wystarczy.


       5. Dlaczego pierwszy wydruk po regeneracji jest ja?niejszy?

      Po regeneracji mo?e przy samej g?owicy pozosta? odrobina p?ynu udra?niaj?cego, co spowoduje rozrzedzenie tuszu. Wydrukuj kilka stron i problem zniknie.


        6. Ile razy mo?na nape?ni? kartrid??

       Niestety na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zale?y od konkretnego zasobnika, sposobu eksploatacji i warunkw panuj?cych w pomieszczeniu. Takie czynniki jak zbyt du?a wilgo?, za wysoka lub za niska temperatura w pomieszczeniu, kurz itp. b?d? mia?y niekorzystny wp?yw na funkcjonowanie drukarki.


         7. Co zrobi? aby przed?u?y? ?ywotno?? mojego kartrid?a?

        Drukowa?, drukowa? i jeszcze raz drukowa?. Cz?ste drukowanie zapobiega zasychaniu tuszu przy g?owicy kardri?a.

        Pusty kartrid? nale?y zregenerowa? zaraz po jego wydrukowaniu. Zapobiegnie to zaschni?ciu resztek tuszu w jego wn?trzu.          8. Co zrobi? aby przed?u?y? ?ywotno?? mojej drukarki?

         Drukark? nale?y konserwowa? minimum raz do roku. W przypadku d?u?szego nieu?ywanie (np. urlop) dobrze jest przykry? w celu ochrony przed kurzem i wyschni?ciem tuszu. No i oczywi?cie stosowa? si? do zalece? producenta.


           9. Jak? mam pewno??, ?e mj kartrid? jest nape?niony w 100%?

          Ka?dy kartrid? po regeneracji jest dok?adnie opisany. Naklejka zawiera dat? regeneracji oraz wag? kardrid?a po nape?nieniu. Je?li twj kartrid? przesta? drukowa? wystarczy go zwa?y? i b?dziesz widzia? ile tuszu z niego zesz?o. Otrzymasz wwczas odpowied? czy kardrid? jest pusty czy zaschni?ty.


            10. Dlaczego nie mo?na zakleja? g?owicy kartrid?a zwyk?? ta?m? klej?c??

           Kartrid? mo?na zakleja? tylko i wy??cznie specjalistyczn? ta?m? przeznaczon? do tego celu. Zwyk?a ta?ma klej?ca ma zbyt mocny klej, ktry mo?e uszkodzi? elektronik? kartrid?a. Dodatkowo przy zasobniku kolorowym zaklejenie ta?m? mo?e doprowadzi? do wymieszania kolorw co spowoduje trwa?e uszkodzenie kartrid?a.

            
           Pogotowie Komputerowe
           Ko?ciuszki 12B
           87-100 Toru?
           056 62 300 30
           computer-doctor-service